Articles Tagged with: Notes to Chapter 2

Notes to Chapter 2


1. For an approximate list of the imams of the Kasap ƒlyas mosque from the middle of the seventeenth to the middle of the nineteenth centuries, see the appendix.
2. See Osman Nuri Ergin Türkiyede ¥ehircili™in Tarihî Inkiœafı (The historical development of urbanism in Turkey), Istanbul, 1936. Also, Musa Çadırcı “Türkiye’de Muhtarlık teœkilâtının kurulması üzerine bir inceleme” (An inquiry into the establishment of the Muhtars’ organization in Turkey), Belleten, 1970, pp. 409–420; Ilber Ortaylı Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Gelene™i (The tradition of local administration from the Tanzimat to the republic), Istanbul, Hil Yayın, 1985.
3. See Çadırcı “Türkiye’de Muhtarlık teœkilâtının kurulması üzerine bir inceleme.” (An Essay on the establishment of the Muhtar’s organization in Turkey), Belleten, 1970, pp. 409–420.
4. Çadırcı Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları (The social and economic structure of Anatolian towns in the Tanzimat period), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1991.
5. See Vakfiyeler I–X.
6. For avârız, see chapter 1.
7. Vakfiyeler—X, Folio 2.
8. Vakfiyeler—VI. (“…her ne bina ve ihdas ederse vakf-i œerife ait olmak üzere….”)
9. Vakfiyeler—VIII. (“… icare-i muaccelesine mahsub….”)
10. Vakfiyeler—IV. (“.. . her ne bina ve ihdas ederse arsası vakıf, binası mülk olmak üzere….)”
11. Ahmet Akgündüz ƒslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi (The Vakıf institution—Islamic law and Ottoman practice), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988; Mehmet ƒpœirli “Arœiv Belgelerine göre Istanbul Vakıf Evleri—Müœtemilât, Tamirat, Kira, Satıœ” (The Istanbul vakıf houses according to archival documents—Extensions, repair, rents and sales), in Tarih Boyunca ƒstanbul Semineri—Bildiriler, Istanbul, ƒstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basimevi, 1989, pp. 183–196.
12. Vakfiyeler—VIII.
13. Vakfiyeler—V.
14. One kuruœ was equal to 120 akçes.
15. See Akgündüz “ƒslam Hukukunda” and Ipœirli “Arœiv Belgelerine gore.”
16. Vakfiyeler—I .
17. See Ipœirli “Arœiv Belgelerine gore.”
18. See ¥evket Pamuk “Money in the Ottoman Empire, 1326–1914,” in Halil ƒnalcık and Donald Quataert (eds.) An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 947–985; ¥evket Pamuk, “En büyük ta™œiœ ve 1844 tarihli Tashih i sikke ƒœlemi” (The greatest debasement and the coin correction operation of 1844), Toplumsal Tarih, 13, January 1995, pp. 12–15; ¥evket Pamuk 500 Years of Prices and Wages in Istanbul and Other Cities, Ankara, State Institute of Statistics, 2000.
19. (“.. . bahçe derûnunda bir bâb oda ve köœk ve zulle ve bi’r-i ma ve matbah ve kenif ve havz ve eœcâr-ı müsmire ve cevânib-i erbaasında taœ dıvar… .”) Vakfiyeler—V.
20. (“…Beher œehr altmıœ akçe icareli bahçeye mutasarrıf olan Es-seyyid Aziz Mahmud Efendi mutasarrıf oldu™u bahçeyi bin kuruœ bedel-i makbuz üzere ƒsmail A™a’nın zevcesi Fatma Hatun binti Hasan’a fera™ ve kasr-ı yed edip tevliyetim hasebiyle izin verilip defter-i vakfa kaydolundu. . .”), Vakfiyeler—V, ff.4.
21. For more details on the means of circumventing the Islamic prohibition on interest used in the Ottoman Empire, see Murat Çızakça A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present, ƒstanbul, Bo™aziçi University Press, 2000.
22. “.. . beher œehr otuz akçe ile mutasarrıf oldu™um bahçeyi hüsn-ü rızam ile nısfını kerimem Hatice Huriye Hatun binti Aziz Mahmud Efendi ve nısf-ı âherini dahi damadım Ahmet bey bin Elhac ƒbrahim Efendi’ye nısfiyet üzere tasarruflarına izin verilip defter-i vakfa kaydolundu. ..” (Vakfiyeler—V, p. 4).
23. See Akgündüz “ƒslam Hukukunda.”
24. “ … talibine arz olunup,. . .” and “.. . daha ziyâde bahâ ile talib-i âhari zuhur eylemeyip.. . .” (Vakfiyeler—I, X).
25. “.. . sûk-u sultanide müzayede olunup ra™bet-ün nâs bilkülliye münkati’ olduktan sonra. .. ,” or “. . .sûk-u sultanide ba’d-el mezâd. . ..”
26. “.. . ebniye ve sukûfa vukuf ve œuûru olan cemm-i gafir ihbar etme™in.. . .”
27. Vakfiyeler—IV, p. 2. “.. . Beher œehr on akçe icareli mukataa-yı zemin olan bahçeyi hüsn-ü rızamla nısfını kerimem Hatice Huriye Hanıma ve nısf-ı âharını damadım Ahmed bey bin elhac Ibrahim efendi’ye ferâ™at ve kasr-ı yed etmemle tasarruflarına izin verilip defter-i vakfa kaydolundu.. ..”
28. 1885 census and population roster for the Kasap ƒlyas mahalle, Fatih District [Atik Defter 14, folio 73].
29. Vakfiyeler—VII, p. 4.
30. This set of really exceptional documents (three thick notebooks, henceforward to be referred to as [D1], [D2], and [D3]) having belonged to the successive imams and the muhtars of Kasap ƒlyas, are now part of a private collection. They contain property listings and some partial population counts in the mahalle, as well as various other entries. There are also markings on the in-migrants and out-migrants to and from the neighborhood. These quite detailed, though certainly not exhaustive,
diaries cover the events of the period between 1864 and 1907, with a particular emphasis on the years from 1883 to 1905, when Osman Efendi was muhtar of Kasap ƒlyas.
31. See Çadırcı “Türkiye’de Muhtarlık teœkilâtının kurulması üzerine bir inceleme” p. 411.
32. See Çadırcı “Tanzimat döneminde çıkarılan men’-i mürur ve pasaport nizamnameleri” (The prohibition of passage and passport regulations issued during the Tanzimat period), Türk Tarih Kurumu—Belgeler, 15/19, 1993, pp. 169–183.
33. “Samatya Caddesi 12, Çengi arsası yirmi senedir sahibi zuhur etmedi™i gibi sahibi malum dahi olmadı™ından karakolhane ittihaz olunması ihtimaline mebni nizamen lâzım olan muamelesinin icrası için ahâlinin mühürleriyle beraber ilmühaber verilmiœtir, 22 Mart 1305” [D2/35b].
34. For more details on these late Ottoman censuses, the population rosters they contributed to establish, as well as on the modes of registration and their consequences, see Cem Behar “Sources pour la démographie historique de l’Empire Ottoman: les Tahrir de 1885 et 1907,” Population (Paris), 53/1–2, January–April 1998, pp. 161–181.
35. For a thorough review of Ottoman/Islamic marriage law and practices, see Halil Cin Islâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme (Marriage in Islamic and Ottoman law), Ankara, Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi, 1974; and Mehmet Akif Aydın Islam-Osmanlı Aile Hukuku (Islamic/Ottoman family law), Istanbul, Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi, 1985.
36. On the marriage procedures in late Ottoman Istanbul, and particularly on the various issues raised by these marriage permissions, the izinnames, see Alan Duben and Behar ƒstanbul Households: Marriage, Family and Fertility, 1880–1940, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 107–121.
37. “… Helvacı 25—Ömer Raœit bin Hüseyin teehhül edece™inden mani-i œer’isi yoktur.. ..” [D2/52a].
38. “… Kerimem Fatma’nın hiç bir kimseye niœanlı olmayıp ve hiç bir gûnâ manii œer’isi olmadı™ı, œayet bir gûnâ mani-i œer’isi zuhur ederse mes’uliyeti bana ait idü™ü iœbu mahalle œerh ve temhir kılındı. Adliye hademelerinden Ismail Hakkı….” [D2/ p. 46a].
39. “… Mezburenin mani-i œer’isi olmadı™ına dair Rıza bey’in senedi vardır.. . .” [D3/p. 52a].
40. “Zevcenin mani-i œer’isi olmadı™ına Dizdariye mahallesinden ilmühaber ve mezkûr ¥eyh Halil Efendi ve kahveci Hasan ve muhallebici Kadri’nin œehadetleriyle sabittir.. ..” [D3/p. 52].
41. “Cami-i ¥erifin üçyüz dört senesi Martından ¥ubatına kadar mahiyelerimi tamamen aldı™ımı mübeyyin iœbu mahalle temhir eyledim. 27 Mart 1304. ƒmza: müezzin Ahmet (mühür).” [D2/p. 24a].
42. “Üçyüz yedi senesi maaœımı Hoca efendi yedinden tamamen ahz eyledim. 1 Mart 1307.” [D2/p. 24a].
43. See Ortaylı Tanzimattan Cumhuriyete yerel yönetim gelene™i.
44. “…Mahmiye-i Istanbul’da Davudpaœa iskelesi kurbünde Kasap Ilyas mahallesinde vaki.. . bir taraftan imam Mustafa Efendi menzili ve bir taraftan Ahmet efendi menzili ve bir taraftan Atıf Efendi vakfından menzil ve bir taraftan tarik-i ‘amm ile mahdûd…bir bâb arsa. . ..” Vakfiyeler—IV.
45. “.. . Mahmiye-i Istanbul’da Kasap Ilyas mahallesinde. .. bir taraftan Ibrahim A™a menzili ve bir taraftan Halifezâde Mustafa Efendi menzili ve bir taraftan helvacı Ahmet arsası ve taraf-ı rabii tarik-i ‘amm ile mahdûd terbi’an iki yüz ondört zira’ arsada… . 9 Muharram 1217 [May 5, 1802],” Istanbul ¥er’iye Sicilleri Arœivi (The Istanbul Religious Courts’ archives)—Davudpaœa Mahkemesi [ISA-DM], 8/40, p. 11a.
46. Vakfiyeler—I–X.
47. Istanbul ¥er’iye Sicilleri Arœivi [ISA-DM], 8/1 p. 36b; 8/1 p. 73b; 8/4 p. 31b; 8/5 p. 27a; 8/6 p. 60a; 8/6 p. 71b; etc.
48. [ISA-DM], 8/40, p. 11a, 9 Muharram 1217 [May 5, 1802].
49. [ISA-DM], 8/1, p. 75a, 17 Jumada I 1197 [April 20, 1783].
50. [ISA-DM], 8/3, p. 55b, 17 Shawwal 1198 [August 30, 1784].
51. [ISA-DM], 8/5, p. 52b, 11 Dhu’l Ka’ada 1199 [September 15, 1785].
52. [ISA-DM], 8/6, p. 82a, 11 Shawwal 1200 [August 2, 1786].
53. Vakfiyeler—IV.
54. [ISA-DM], 8/4 p. 31b; 8/5 p. 52b; 8/5 p. 55a; 8/6 p. 56b; 8/6 p. 60a;
8/6 p. 82b; 8/40 p. 11a; 8/50 p. 56b .
55. [ISA-DM], 8/4 p. 31b; ; ; ; ; 8/5 p. 52b; 8/5 p. 55a; 8/6 p. 56b; 8/6 p. 60a; 8/6 p. 82b; 8/40 p. 11a; 8/50 p. 56b.
56. “.. . Fevkânî üç bâb oda ve bir sofa ve ma™sel ve tahtında bir kenif ve abdesthane ve kömürlük ve bi’r-i mâ, avlu ve sokak kapısını müœtemil bir bâb menzil.. . .” [ISA-DM], 8/5 p. 55a.
57. [ISA-DM], 8/1 p. 36b; 8/6 p. 56b; 8/120 p. 3a; etc.
58. Behar “Fruit Vendors and Civil Servants: A Social and Demographic Portrait of a Neighborhood Community in Intramural ƒstanbul, the Kasap ƒlyas mahalle in 1885,” Bo™aziçi Journal, 11/1–2, 1997, pp. 5–32.
59. Ibid., pp. 8–9.
60. In 1885, 873,575 inhabitants were counted in Istanbul, according to the officially published figures. For longer time series on the population of the capital-city of the Ottoman Empire, see Behar Osmanlı ƒmparatorlu™unun ve Türkiye’nin Nüfusu: 1500–1927 (The population of the Ottoman Empire and Turkey), Ankara, State Institute of Statistics (Historical Statistics Series, Vol. 2), 1996.
61. In September 2001.
62. Edmondo de Amicis Constantinople (1874), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1993, p. 281.
63. On the vegetable gardens within the walled city of Istanbul, and for maps of these gardens toward the end of the nineteenth century, see Reœat Ekrem Koçu “Bostan,” in Istanbul Ansiklopedisi, Vol. 6, Istanbul, 1963, pp. 2971–2973.
64. Ekrem Hakkı Ayverdi Ondokuzuncu Asırda ƒstanbul Haritası (An Istanbul map in the nineteenth century), ƒstanbul, Istanbul Fetih Cemiyeti, 1978.
65. [ISA-DM], 8/140 p. 65a; 8/141 p. 22b; 8/148 p. 87; 8/154 p. 3a; 8/176 p. 30; etc.
66. [ [[ [[ISA-DM], 8/1 p. 36b; 8/6 p. 34b; 8/6 p. 36b.
67. Boza is a very popular Turkish soft drink made of fermented millet.
68. Duben and Behar ƒstanbul Households.
69. Vakfiyeler—I–X.
70. Vakfiyeler—I, p. 2–3.
71. Vakfiyeler—VI.
72. Vakfiyeler—X.
73. [ISA-DM] 8/5 p. 4b; 8/5 p. 52b; 8/6 p. 52a; 8/10 p. 54b; 8/70 p. 8b; 8/80 p. 20a; 8/90 p. 7a; etc.
74. [ISA-DM] 8/5 p. 28a; 8/9 p. 13b; 8/50 p. 31a; 8/110 p. 2a; etc.
75. [ISA-DM] 8/50 p. 59a.
76. [ISA-DM] 8/90 p. 7a.
77. On the evolution of the burials and burial grounds within the city of Istanbul, see Nicolas Vatin “L’inhumation intramuros à Istanbul à l’époque ottomane,” in Gilles Veinstein (ed.) Les Ottomans et la Mort, Leiden, Netherlands, Brill, 1996, pp. 157–175. For the relevant Ottoman government order, see Vak’anüvis Ahmet Lütfî Efendi Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, Vol. 11, 1989, p. 30.
78. On the matter of Ottoman tombstones considered as historical sources, see Hans-Peter Lacqueur “Grabsteine als Quelle zur osmanischen Geschichte—Möglichkeiten und Probleme,” Osmanlı Araœtırmaları, 3, Istanbul, 1982, pp. 21–44.
79. “Kasap ƒlyas mahallesi sakinlerinden ve ¥ehremânetinde mahallât odası mukayyidi Ahmet Vehbi Efendi. Ruhuna Fatiha 1276.”
80. Vakfiyeler—X, p. 2. Neither the religious community to which this person (named as “David, son of Gabriel” in the records) belonged, nor whether he effectively resided in the neighborhood is specified in the relevant vakıf documents.
81. [ISA-DM] 8/50 p. 43a; 8/80 p. 20a.

Filed under : istanbul

Find Your Destination

Most Commented Articles

Featured Video

Photo Gallery